Edward M. Kennedy Academy for Health Careers (9-10 campus)

BPS / Distrik (Horace Mann Charter) 9kyèm - 10zyèm
10 Fenwood Rd, Fenway
Nivo lekòl la:
Nivo 1

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Pwogrè pou atenn objektif yo
Pwogrè pou atenn objektif yo
Nivo eta a: Pwogrè pou atenn objektif yo

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 385 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 11:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:00am-3:00am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8450
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon aplikasyon espesyal. Klike Aplike sou Entènèt pou ale nan aplikasyon an.
Delè aplikasyon
8 fevriye 2019
Aplikasyon sou entènèt

Enfòmasyon sou lekòl la

Kennedy Academy for Health Careers se yon lekòl segondè preparatwa pou kolèj pou elèv nan Boston yo ki ap eksplore karyè nan sante ak pwofesyon lasante yo. Akademi an bay yon enstriman anviwònman pou elèv aprann ankouraje respè ak anglobe divèsite. Elèv yo ap atenn aptitid lavi nou bezwen pou vin manm pwodiktif e pozitif nan sosyete a.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Gradyasyon ak prezans nan kolèj

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
98.7%
Elèv ki gen andikap
92.3%
Gwo bezwen
98.4%
Elèv k ap aprann angle
100%
Afriken Ameriken/Nwa
100%
Azyatik
100%
Ispanik/Latino
97.4%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
-%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
72.8%
Elèv ki gen andikap
-%
Gwo bezwen
75.4%
Afriken Ameriken/Nwa
78.1%
Ispanik/Latino
74.4%
Blan
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

385
Enskripsyon total
Divèsite elèv
51.40
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite pwofesè

Retansyon pwofesè

Lekòl
77.1%
Distri
87.1%
Eta
87.7%

Pèfòmans elèv

Lòt Enfòmasyon

Trajektwa

Plas garanti nan 11yèm ane nan kanpis 11yèm-12yèm EMK a.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon aplikasyon espesyal. Klike Aplike sou Entènèt pou ale nan aplikasyon an.
Delè aplikasyon
8 fevriye 2019
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la