Boston Green Academy Horace Mann Charter School

BPS / Distrik (Horace Mann Charter) 6kyèm - 12zyèm
20 Warren St., Allston/Brighton
Nivo lekòl la:
Nivo 2

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 486 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 12:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 8:00am-3:00am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-9860
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon aplikasyon espesyal. Klike Aplike sou Entènèt pou ale nan aplikasyon an.
Delè aplikasyon
15 fevriye 2019
Aplikasyon sou entènèt

Enfòmasyon sou lekòl la

Fonde nan 2011, Boston Green Academy pran angajman pou yo bay elèv yo yon kourikoulòm pètinan, eksperyans lidèchip ak ekspozisyon a kolèj ak karyè ki egzijan. Nou prepare yo pou afwonte pwoblèm anviwònmantal, sosyal ak ekonomik yo atravè eksperyans aprantisaj pratik e ki santre sou elèv. Nou akeyi elèv ki gen kèlkeswa kapasite a- 31% elèv nou yo gen bezwen espesyal ak 16% se elèv k ap aprann angle.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

diminisyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?
Lekòl sa a gen rezilta MCAS pou elèv ki nan klas 3-8 ak 10. Pou fè l pi fasil pou konpare ak enfòmasyon Leta ak distri yo, tablo a sèlman montre rezilta yo pou klas 3-8.

Angle
Matematik

Ki kantite elèv te rive gradye?

Gradyasyon ak asistans nan inivèsite a

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
80.5%
Elèv ki gen andikap
75%
Gwo bezwen
80.9%
Elèv k ap aprann angle
85%
Afriken Ameriken/Nwa
78.8%
Azyatik
-%
Ispanik/Latino
77.8%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
100%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
76%
Elèv ki gen andikap
80%
Gwo bezwen
76.2%
Elèv k ap aprann angle
-%
Afriken Ameriken/Nwa
66.7%
Azyatik
-%
Ispanik/Latino
88.2%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
-%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%

Demografi & divèsite

486
Enskripsyon total
Divèsite elèv
71.70
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Tout lekòl segondè nan Lekòl Piblik Boston (BPS) yo louvri pou nenpòt elèv k ap viv nan Boston. Admisyon an ka fèt atravè enskripsyon louvri, tiraj, yon aplikasyon oswa egzamen. Admisyon nan lekòl sa baze sou yon aplikasyon espesyal. Klike Aplike sou Entènèt pou ale nan aplikasyon an.
Delè aplikasyon
15 fevriye 2019
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la