Boston Adult Technical Academy

BPS/Distri11kyèm - 12zyèm
20 Church St, Central
Nivo eta a: Done yo pa sifi

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 154 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 7:1
shirt icon
Inifòm Non
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 9:00am-3:30am
phone icon
Nimewo telefòn617-635-1542
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
link icon
Sit entènèt Ale sou sit entènèt

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Elèv ki gen 19 van dwe kontakte lekòl la pou antrevi. Elèv ki gen 20-21 1/2 an yo otomatikman asiyen yon fwa yo enskri nan Boston Public Schools.
Aplikasyon sou entènèt

Rezime sou lekòl la

Boston Adult Technical Academy se yon lekòl segondè altènatif pou jèn granmoun ki gen matirite, ki motive, e ki gen 19-22. an. Nou se yon kominote ki apresye divèsite, otonomi, responsabilité ak fleksibilite ki bay elèv yo gwo opòtinite apre segondè. Lè elèv nou yo kite isit la, nou espere ke yo aprann konfyans nan tèt yo, metriz nan lang ak aptitid apre segondè pou yo kapab lidè ki konfyan nan kominote yo epi reyalize objektif yo

Pwen enpòtan yo

 • Yon lekòl segondè altènatif pou elèv ki pi gran, ki gen 19–22 zan.
 • Bay yon diplòm Boston Public High School.
 • Pwogram akademik nan angle, matematik, syans ak syans imèn. • Òdinatè nan sal klas yo.
 • Pwogram ratrapaj kredi
 • Opsyon enskripsyon doub nan kolèj kominotè (Community College).
 • Pwogram eksplorasyon karyè.
 • Antrenè pou gradyasyon.
 • Èd pou aplikasyon nan kolèj ak apre segondè.
 • Elèv ki pale plizyè lang e ki gen plizyè gwoup etnik.
 • Preparasyon pou kolèj ak karyè pou apre segondè.
 • SEI-Plizyè lang, ESL nan Edikasyon Jeneral.

Opsyon sipò yo

Done lekòl

Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Department of Elementary and Secondary Education (DESE).

Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done anba yo se menm nan tout lekòl yo nan rezo sa a.

Tanpri, sonje done pèfòmans ki anba yo sèlman reflete rezilta Next Generation MCAS yo pou lekòl ki te pran ni tès Next Generation MCAS ni legacy MCAS yo. Si lekòl la ofri yon klas 10yèm, nou ankouraje ou tcheke nòt legacy MCAS yo a  isit la.

Pousantaj gradyasyon
Tout elèv yo
22.5%
Elèv ki gen andikap
-%
Gwo bezwen
23.1%
Elèv k ap aprann angle
21.1%
Afriken Ameriken/Nwa
22.8%
Azyatik
-%
Ispanik/Latino
20%
Ameriken Endyen oswa Natif natal Alaska
-%
Blan
-%
Natif natal Awayi oswa Zile Pasifik yo
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
154
Enskripsyon total
Divèsite elèv
Divèsite pwofesè
21.40
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Pousantaj Prezans nan Kolèj
Tout elèv yo
42%
Elèv ki gen andikap
-%
Gwo bezwen
40.8%
Afriken Ameriken/Nwa
55.2%
Ispanik/Latino
23.5%
Blan
-%
Plizyè ras, pa Ispanik
-%
To Retansyon Pwofesè
Lekòl
100%
Distri
84.2%
Eta
86.9%

Enskripsyon

Elèv ki gen 19 van dwe kontakte lekòl la pou antrevi. Elèv ki gen 20-21 1/2 an yo otomatikman asiyen yon fwa yo enskri nan Boston Public Schools.
Aplikasyon sou entènèt

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la