UP Academy Charter School of Dorchester

BPS / Distrik (Horace Mann Charter) K1 - 8yèm
35 Westville St, Dorchester
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 653 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 13:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:30am-3:30am
moon icon
Apre lekòl 3:30pm-6:00pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8810
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Pa Disponib

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Dènye Delè a pou Enskri nan Lotri a se 1ye mas 2019
Enskri nan lotri

Enfòmasyon sou lekòl la

UP Academy Dorchester gen kòm objektif garanti tout elèv li yo ap resevwa konesans, konpetans, ak fòs karaktè ki nesesè pou reyisi sou chimen kolèj epi pou eksplwate tout potansyèl yo. Pwogram lekòl nou an swiv modèl lekòl piblik lavil ki bay pi bon rezilta yo nan Etazini.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

diminisyon rezilta yo
Lekti: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?

Angle
Matematik

Demografi & divèsite

653
Enskripsyon total
Divèsite elèv
70.00
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Nou sèvi dejene ant 7:15 ak 7:45 a.m. chak jou.

Pwogram apre lekòl

Pwogram pou apatide K1 rive nan 4yèm ane (Imajine That) chak jou jiska 6:00 p.m.

Uniform Description

UP Academy Charter School gen yon kòd abiman ki aplike pandan tout jou lekòl yo ak pandan tout aktivite lek`òl la kòmandite: Mayo a kòl ble maren, manch kout avèk logo UAD a, pantalon oswa jip kaki, tenis nwa oswa blan.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Dènye Delè a pou Enskri nan Lotri a se 1ye mas 2019
Enskri nan lotri

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la