UP Academy Charter School of Boston

BPS / Distrik (Horace Mann Charter) 6kyèm - 8zyèm
215 Dorchester Street, South Boston
Nivo lekòl la:
Nivo 4

BPS mezire kalite lekòl nan itilize yon sistèm nivo klase pou tout lekòl distri a. Nivo 1 se pi gwo nòt kalite a (Vèt); Nivo 4 (Wouj) se pi ba nòt kalite.

Sipò fokis/sible
Sipò fokis/sible
Nivo eta a: Ankadreman Santre/Sible

Nivo eta aplike pou sèlman lekòl distri ak endepandan yo epi se Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education (DESE) ki asiyen yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, ou ka ale tou sou Kesyon Ki Souvan Poze nou yo.

Evènman rapid

people icon
Enskripsyon 317 Elèv
apple icon
Elèv/Pwofesè 12:1
shirt icon
Inifòm Wi
people icon
Sèks Gason ak fanm
bell icon
Lè li Kòmanse/Fini 7:35am-3:00am
clock icon
Anvan Lekòl 7:15pm-7:35am
moon icon
Apre lekòl 3:00pm-3:30pm
phone icon
Nimewo telefòn617-635-8819
envelope icon
Adrès imèl Lekòl kontak
Ikòn pou sit wèb la
Sit entènèt Ale sou sit entènèt
link icon
Vizit sou Entènèt Gade Isit la

Lè transpò piblik

Mete adrès la ajou
walking icon
Pa gen done sou mache Pa gen done sou mache
walking icon
Pa gen done sou kondui Pa gen done sou kondui
walking icon
Pa gen done sou transpò piblik Pa gen done sou transpò piblik

Pou wè lè transpò piblik ki disponib yo, antre anplasman ou a anba.

Itilize anplasman aktyèl la

Tanpri sonje, elèv yo gendwa kalifye pou jwenn transpò tou depann de klas ak ki distans yo rete de lekòl la. Tanpri ale nan Kesyon yo Souvan Poze  sou transpò pou jwenn plis enfòmasyon.

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Dènye Delè a pou Enskri nan Lotri a se 1ye mas 2019
Enskri nan lotri

Enfòmasyon sou lekòl la

Lekòl nou an konsantre sou kreye anviwònman estriktire, trè egzijan ak pozitif kote tout elèv yo kapab eksele.

Randman lekòl la

Done sou rezilta elèv yo ki afiche pi ba a se sa Next Generation MCAS. Pou jwenn plis done sou lekòl yo, tanpri ale sou sit entènèt Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Department of Elementary and Secondary Education, DESE). Pou lekòl ki gen plizyè kanpis yo, done yo ki anba a se done pou tout lekòl nan rezo sa a, se pa sèlman pou yon lekòl. Si done yo pa parèt, yo pa disponib pou lekòl sa a. 

REMAK ENPÒTAN: DESE pa te pibliye desizyon sou responsabilite ni lekòl, ni distri, ni eta a pou ane lekòl 2019-2020 an akòz anilasyon evalyasyon leta yo ak fèmti lekòl yo poutèt COVID-19. Poutèt sa, pa gen okenn done sou rezilta elèv ki disponib nan eta a pou ane lekòl 2019-2020 an.

Konparezon ak randman lekòl la

Ki pèfòmans lekòl sa a parapò ak lòt lekòl yo?

diminisyon rezilta yo
Matematik: Leta

Rezilta yo pi ba pase mwayèn Leta a

Konbyen elèv te reyisi egzamen MCAS la?

Matematik
Matematik

Demografi & divèsite

317
Enskripsyon total
Divèsite elèv
51.00
Kontaj ekivalan anplwaye a tan plen
Divèsite anplwaye yo

Lòt Enfòmasyon

Anba pwogram lekòl

Pòt yo ouvè a 7:15 pou dejene

Pwogram apre lekòl

Jounen lekòl pwolonje kòmanse nan lendi rive nan jedi; pwogram apre lekòl depi nan lendi rive nan jedi jiska 3:30 epi nan vandredi jiska 1:00.

Uniform Description

UP Academy Charter School gen yon kòd abiman ki valab pou tout jou lekòl yo ak pandan tout aktivite lekòl la parennen.Politik Kòd Abiman Lekòl la: mayo nwa a kòl UAB, sentiwon, pantalon kaki. Jou Espò: mayo espò UP, chòt pou espò. Tout jou yo: soulye ini nwa oubyen blan.

Opsyon sipò yo

Enskripsyon

Enskripsyon yo fèt nan yon tiraj gratis. Fanmi yo gen dwa enskri nan otan lotri pou lekòl endepandan yo swete.
Dènye Delè a pou Enskri nan Lotri a se 1ye mas 2019
Enskri nan lotri

Konpare ak Prefere mwen yo

Tounen anlè a
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la