Twous Zouti pou Fanmi yo sou Re-Ouvèti Lekòl


Poutèt pandemi kowonaviris ki genyen kounye a, ane lekòl 2020-2021 an pa sanble ankenn lòt ane lekòl pou fanmi yo. Nou bay repons pou kèk nan kesyon nou resevwa pi souvan yo nan men fanmi yo. 

Tanpri sonje poutèt nou nan yon pandemi, sitiyasyon an ka chanje byen vit akòz nouvo enfòmasyon oswa direktiv ki soti nan otorite federal, eta, oswa lokal yo. Nou ankouraje fanmi yo pou yo rete an kontak sere ak konstan ak lekòl yo pou dènye enfòmasyon yo. 
 

Kesyon ki Souvan Poze

Kilè lekòl pitit mwen an pral relouvri pou ane a? 

Nan Massachusetts, dat re-ouvèti ane lekòl la varye selon distri a ak nan kèk ka, selon lekòl la. Anplis de sa, yo te di tout distri lekòl yo pou yo prepare twa diferan kalite plan re-ouvèti.
 

Kisa twa kalite plan re-ouvèti pou lekòl yo ye?

  • A Distans: Yo rele l tou aprantisaj vityèl, plan a distans yo vle di elèv yo pa sou plas nan yon bilding lekòl la. Elèv yo abityèlman aprann pase pa yon aparèy kèlkonk, tankou Chromebook, iPad, oswa lòt tablèt oswa aparèy enfòmatik.

  • An Pèsòn: Abityèlman, yon plan an pèsòn vle di yon re-ouvèti konplè tradisyonèl lekòl yo ak ansèyman pandan tout jounen an sou plas. Gen egzijans mete mask yo, pwotokòl pou netwayaj yo, aranjman chèz yo, modifikasyon aktivite yo ak orè yo, ak lòt egzijans toujou pou sekirite ki an plas pou tout elèv yo ak anplwaye yo pou anpeche oswa ralanti posibilite pou transmèt kowonavirus nan bilding lekòl la.

  • Ibrid: Nan yon plan ibrid, elèv yo resevwa ansèyman nan yon konbinezon anviwònman aprantisaj a distans ak an pèsòn. Elèv yo ka ale lekòl an pèsòn pandan kèk jou oswa yon semèn alafwa, epi apre sa pase kèk jou oswa yon semèn nan ansèyman a distans. Jan yon plan ibrid estriktire varye selon lekòl la.
     

Èske se yon plan a distans se menm bagay ak lè m edike pitit mwen an lakay?

Non. Yon plan re-ouvèti a distans vle di ansèyman lakay, men pitit ou a toujou enskri nan yon lekòl piblik oswa prive. Se pwofesè yo nan lekòl ou a ki kreye ak anseye leson yo men yo bay yo a distans, sa ki vle di pitit ou a pa fizikman sou plas nan lekòl la.

Nan Massachusetts, fanmi yo ka bay pitit yo yon edikasyon lakay yo — separe e endepandan de tout lekòl piblik oswa prive. Yo rele sa “lekòl lakay.” Lè ou chwazi edike pitit ou a lakay, pwogram lekòl lakay la (yo rele l tou yon plan edikasyon) dwe jwenn apwobasyon direktè rejyonal ansèyman an oswa komite lekòl distri an davans. Pou rezidan Boston yo, sa vle di ou dwe depoze plan edikasyon pitit ou a devan Biwo Lekòl Piblik Boston yo pou Opòtinite Aprantisaj Elaji epi yo dwe apwouve l. 

Pou plis enfòmasyon sou kondisyon yo pou edikasyon lakay pou fanmi yo, tanpri vizite Gid Demaraj pou Lekòl Lakay sa a ki se yon piblikasyon Massachusetts Home Learning Association (MHLA). MHLA se yon òganizasyon reprezantasyon ak edikasyon ki pa pou pwofi ki apwouve aprantisaj lakay kòm yon lòt opsyon apa lekòl piblik oswa prive.

Pou plis enfòmasyon sou kijan pou kòmanse pwosesis demann lekòl lakay la nan Boston, tanpri ale sou paj Homeschooling lan nan Biwo Chans Aprantisaj Elaji a (Office of Expanded Learning Opportunities) sou sit entènèt BPS la. Si ou gen lòt kesyon, tanpri voye yon imèl pou homeschooling@bostonpublicschools.org.

Kilè pitit mwen an pral retounen lekòl an pèsòn?

Enfòmasyon sa a varye selon lekòl la. Nou konseye tout fanmi yo pou yo verifye avèk lekòl endividyèl pa yo a. Pwofil Lekòl nou yo kounye a gen yon seksyon ak Dat Kòmansman ane lekòl la, Kalite Plan Re-Ouvèti a, ak yon lyen sou Plan Re-Ouvèti lekòl sa a, jan nou montre pi ba a:

pwofil lekòl la avèk plan ajou li an pou re-ouvèti avèk covid-19

 

Èske lekòl mwen an ap fèmen ankò pandan ane sa a jan li te fè nan sezon prentan an?

Li posib pou lekòl endividyèl yo oswa distri annantye fèmen pou nenpòt ki kantite tan poutèt transmisyon kowonavirus oswa ka nan kominote a. Nou konseye tout fanmi yo pou yo rete an kontak sere avèk lekòl yo epi pou yo suiv tout lòd depatman sante piblik lokal ak eta yo bay konsènan fèmti lekòl yo.
 

E si pitit mwen an gen yon IEP oswa yon plan 504, oswa li bezwen lòt sèvis espesyal oswa pou elèv k ap aprann lang angle?

Tanpri kontakte lekòl ou a dirèkteman, poutèt gen kèk lekòl ak distri ki gen dwa gen opsyon apa pou elèv ki bezwen sèvis espesyal.
 

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou re-ouvèti lekòl yo?

Ou ka klike sou lyen pou Plan Re-ouvèti lekòl ou a sou Pwofil Lekòl yo a isit la sou sit entènèt nou an.
 

Kiyès mwen ka kontakte si mwen gen lòt kesyon toujou sou lekòl pitit mwen an ane sa a?

Pou elèv ki nan yon lekòl BPS, ou ka rele Liy Èd BPS la nan 617-635-8873. Pou lekòl ki pa BPS, tanpri kontakte lekòl ou a dirèkteman; ou ka jwenn enfòmasyon pou kontakte yo sou tout Pwofil Lekòl yo sou sit entènèt nou an.
 

Ki kote mwen ka jwenn plis enfòmasyon sou dènye nouvèl sou kowonavirus la nan Massachusetts?

  • Massachusetts: Pou plis enfòmasyon sou kowonavirus la, tanpri ale sou paj Nouvèl ak Enfòmasyon sou COVID-19 nan Massachusetts la . Voye tèks COVIDMA pou 888-777 pou resevwa dènye alèt yo sou kowonaviris la nan Massachusetts dirèkteman nan telefòn ou. Voye tèks COVIDMAESP pou 888-777 pou mesaj tèks an panyòl.

  • Boston: Pou plis enfòmasyon sou kowonaviris la nan vil Boston, tanpri ale sou paj Maladi Kowonavirus la (COVID-19) nan Boston . Voye tèks BOSCOVID pou 888-777 pou resevwa dènye alèt yo sou kowonaviris la nan Boston dirèkteman nan telefòn ou. Gen alèt pa tèks sou kowonaviris la nan Boston ki disponib tou nan 10 lòt lang; tanpri ale sou paj sa a pou plis enfòmasyon .

  • Tès COVID-19: Si ou bezwen fè tès, tanpri ale sou paj Get tested MA!, ki gen ladan yon zouti pou lokalize sant tès COVID-19.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la