Sou Zafè Fèmti Tout Lekòl yo pou Rès Ane Lekòl 2019-21 an

gouvènè baker fèmti lekòl yo nan massachusetts covid-19 kowonaviris ane lekòl 2019 2020

Menm si desizyon Gouvènè Baker a pou kenbe tout lekòl piblik ak prive fèmen pou rès ane lekòl la difisil pou ni fanmi yo ni timoun yo tande, pa gen anyen ki pi enpòtan pase kenbe tout moun ki abite nan Commonwealth la an sekirite ak an sante.

Sa a se yon moman pou lidèchip inovatè, apwòch k ap mennen transfòmasyon, ak konvèsasyon sensè ant fanmi yo ak edikatè yo. Kounye a plis pase tout tan, se yon tan aksyon. Nou pa kapab panse akoutèm ankò; kounye a nou dwe elaji efò nou yo pou konsantre sou bon estrateji pou sa ki gen anpil chans vin nouvo nòmal nou an pou minimize pèt aprantisaj pandan peryòd aprantisaj a distans sa a. 

Pwofesè yo dwe gen resous finansye yo bezwen yo pou yo kontakte elèv yo epi fè yo konsantre sou travay yo. Dwe gen resous anplis pou elèv ki bezwen edikasyon espesyal, IEP, ak ankadreman mantal. Liy kominikasyon yo ant fanmi yo ak fonksyonè edikasyon yo dwe louvri pou garanti yo tande tout vwa ak lide yo pandan n ap travay ansanm pou travèse kriz sa a ak lemwens konsekans negatif posib sou eksperyans edikatif elèv yo.

COVID-19 pa yon egalizatè; li pa mete tout moun sou menm pye egalite. COVID-19 mete aklè reyalite a ak lajè inegalite fanmi majinalize yo ap konfwonte dirèkteman epi li mete yo nan limyè. N espere pral kontinye gen efò pou distribye resous ni edikatif yo ni teknik yo san patipri pou fè eksperyans aprantisaj a distans la bay leplis rezilta posib pou tout elèv yo — kèlkeswa ras yo, adrès yo, sitiyasyon finansye yo, oswa lang prensipal yo.
 

— Latoya Gayle, Executive Director

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la