Anbasadè Paran nou yo


Boston School Finder gen yon ekip Anbasadè Paran ki pran kontak avèk paran yo sou pwosesis enskripsyon nan lekòl la nan tout kominote ak katye nan Boston. 
 

Maisha HarleyMaisha Harley

Maisha rete nan Boston ak fanmi li. Kòm Anbasadè Paran, li vle pou paran yo konnen gen plis opsyon pou jwenn yon lekòl pou pitit yo. Maisha renmen soti al rankontre paran yo epi montre yo opsyon ke yo genyen. Boston School Finder te ede li lè li te mete tout lekòl yo sou yon sèl sit entènèt pou ba li leplis enfòmasyon li te bezwen pou jwenn bon lekòl sa a.  Lang Li Pale: Angle
 

Katia HichosKatia Hichos

Katia rete nan South Boston ak mari l, pitit fi l ak pitit gason l. Kòm Anbasadè Paran, Katia travay pou ede plis paran jwenn bon lekòl la pou pitit yo, gras a eksperyans benevòl pase li ak konpetans li nan tradiksyon. Boston School Finder ede li jwenn enfòmasyon sou pwosesis la pou antre nan lekòl yo ak pwogram yo.  Lang Li Pale: Panyòl


 

Lisa MelaraLisa Melara

Lisa rete nan East Boston ak mari l ak twa pitit gason l yo. Kòm Anbasadè Paran,  Lisa renmen ede paran yo jwenn bon lekòl la pou pitit yo. Li note Boston School Finder ede l poutèt sit wèb la fasil epi enteresan pou itilize.    

"Mwen se yon paran ki aktif anpil nan kominote mwen an," li di. "Mwen toujou pale ak paran ki gen timoun nan lekòl sa a kounye a epi mwen di yo toujou vizite yon lekòl ak pitit ou anvan ou chwazi yon lekòl."  Lang Li Pale: Vyetnamyen
 

Huong VuHuong Vu 

Huong rete nan Milton ak mari l ak de pitit fi l yo ki nan laj lekòl elemantè. Kòm Anbasadè Paran, yon pati nan travay li se ede paran yo konprann Lekòl Piblik Boston (BPS) byen klè, epitou chwa lekòl la ak pwosesis enskripsyon an. Grasa relasyon li devlope yo ak òganizasyon nan kominote a pou kontakte fanmi yo sèvi yo, Huong dirije ak fasilite divès gwoup ankadreman pou paran nan edikasyon timoun, alfabetizasyon, ak aprantisaj sistèm lekòl BPS la.

"Se yon reyalite, anpil paran vyetnamyen gen difikilte lè y ap eseye konprann enfòmasyon sa yo, sitou fanmi ki se nouvo imigran yo ki gen timoun piti," li note. "Yo jwenn pwosesis ak delè a pou enskripsyon nan lekòl totalman diferan de jan li ye nan Vyetnam." Kòm yon paran ki toujou sousye l de kalite edikasyon an, Huong kontan anpil pou l kontakte lòt paran ak òganizasyon epi pale yo de Boston School Finder. "Mwen vle ede paran yo jwenn sit entènèt sa a, sèvi ak li epi jwenn rezilta," li di.  Lang Li Pale: Vyetnamyen
 

Shani WilkersonShani Wilkerson    

Shani rete nan Dorchester ak mari l ak pitit fi li an ki nan laj lekòl segondè. Li renmen travay sa a kòm Anbasadè Paran poutèt pran kontak byen bonè ak fanmi yo nan pwosesis la se sa ki devlope kominote. Shani te jwenn enspirasyon pou vin Anbasadè Paran poutèt li vle pataje misyon Boston School Finder an ki se ede leplis fanmi posib.

Shani gen yon diplòm lisans nan Sikoloji, yon metriz nan Lidèchip ak Jesyon Resous Imen, ak plis pase 20 ane eksperyans nan Admisyon ak Èd Finansye nan kat kolèj ak inivèsite nan Boston. Konsèy li pou paran yo nan zafè enskripsyon nan lekòl: "Kòmanse bonè epi rete òganize!"  Lang Li Pale: Angle

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la