Ekip nou an

 

Kontakte pèsonèl Boston School Fider a nan contact@bostonschoolfinder.org.

 

Pèsonèl Boston School Finder

Latoya Gayle, Direktè Egzekitif

Lang li pale: Angle

Kòm Direktè Egzekitif, Latoya konsevwa vizyon ak misyon Boston School Finder pandan  li konsantre sou ogmante aksè ak done edikatif ak opòtinite edikatif pami paran yo kote objektif sib la se paran ak fanmi ki pa blan yo. Li devlope ak kenbe patenarya estratejik avèk òganizasyon patnè nou yo sa gen ladann distri, lekòl, fondatè, moun ki fè règleman nan òganizasyon kominotè ak moun ki gen enfliyans yo, paran ak konsiltan yo. Latoya vize itilize Boston School Finder pou ekipe paran yo pou chwazi yon lekòl ki bon pou fanmi yo epi pou defann règleman ak pwogram ki pral pi byen sèvi fanmi ak kominote yo.

Latoya se youn nan fondatè yo epi ki Direktè Egzekitif Phenomenal Moms tou, yon òganizasyon nan Boston ki chèche egalite nan kolabore ak lekòl ak distri yo, patnè kominotè yo ak lòt patnè ki enplike yo. Òganizasyon an vize redui opòtinite edikatif, sosyal ak ekonomik epi mank reyisit yo nan ogmante angajman nan lekòl ak kominote pami paran ak fanmi ki pa blan yo.

Latoya viv ak fanmi li nan Boston epi gen twa timoun ki te oswa ki pral nan lekòl nan Boston.

 

Rana Kannan, Direktè Administratif

Lang li pale: Angle, Koreyen

Kòm Direktè Administratif, Rana sipèvize operasyon Boston School Finder yo epi jere pwosesis devlòpman ak patenarya pou sit entènèt Boston School Finder. Rana asire li ke sit Boston School Finder a ede demokratize pwosesis chwa lekòl la, sipòte paran, fanmi ak patnè kominotè yo nan jwenn yon bon jan lekòl pou timoun yo.

Anvan wòl li nan Boston School Finder, Rana te travay kòm Manadjè Responsab Pwogram Patenarya Estratejik nan Salsify, yon konpayi komès elektwonik nan Boston ki fèk kòmanse. Pandan karyè li, Rana te travay nan òganizasyon ni nan sektè prive ni sektè edikatif, li sipòte elèv ak fanmi nan Boston ak ozalantou li. Rana anvan sa te anseye epi gide ekip sèvis pou elèv ki gradye nan  Roxbury Prep Charter School, li te antrene ekip lidèchip lekòl la epi te dirije aplikasyon pwogram entèvansyon akademik yo nan Phoenix Charter Academy Network.

Rana viv ak fanmi li nan Boston epi gen de (2) timoun ki ale oswa prale nan lekòl nan Boston.

 

Done anplis yo ak sipò kominikasyon yo bay pa:

Emma Kolander, Maketing ak Kominikasyon

Lang li pale: Angle

Natalya Subbotina, Done ak Operasyon

Lang li pale: angle, ris

 

Paran Anbasadè

Kontakte Paran Anbasadè Boston School Finder nan parentambassadors@bostonschoolfinder.org.

 

Shellina Semexant, Lidè ekip paran anbasadè

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen

Narcisa Araujo

Lang li pale: angle, kap vèdyen, pòtigè, espayòl

Maisha Harley

Lang li pale: Angle

Soraya Harley

Lang li pale: Angle

Shamilia Lloyd

Lang li pale: Angle

Lumina Mathurin

Lang li pale: angle, panyòl

Lisa Melara

Lang li pale: angle, panyòl, vyetnamyen

Mariam Mohamed

Lang li pale: angle, somali

Elizabeth Neely

Lang li pale: Angle

Aliesha Porcena

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen, panyòl

Shirley Porcena

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen

Keren Sanchez

Lang li pale: angle, panyòl

Huong Vu

Lang li pale: angle, vyetnamyen

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la