Ekip nou an

Latoya Gayle

 

Latoya Gayle, Direktè Egzekitif

Kòm Direktè Egzekitif, Latoya fasone vizyon ak misyon Boston School Finder pandan li konsantre sou ogmante aksè ak done edikatif ak opòtinite edikatif pami paran yo, espesyalman fanmi ki pa blan yo. Li devlope ak kenbe patenarya estratejik avèk òganizasyon patenè Boston School Finder yo ki gen ladann distri, lekòl, fondatè, òganizasyon kominotè, moun ki fè règleman ak moun ki enfliyan, paran ak konsiltan yo. Atravè travay li avèk Boston School Finder, Latoya defann règleman ak pwogram edikatif yo ki pral pi byen sèvi fanmi Boston yo.

Latoya se youn nan fondatè yo epi ki Direktè Egzekitif Phenomenal Moms tou, yon òganizasyon nan Boston ki chèche egalite nan kolabore ak lekòl ak distri yo, patnè kominotè yo ak lòt patnè ki enplike yo. Òganizasyon an vize redui opòtinite edikatif, sosyal ak ekonomik epi mank reyisit yo nan ogmante angajman nan lekòl ak kominote pami paran ak fanmi ki pa blan yo.

Latoya viv ak fanmi li nan Boston epi gen twa timoun ki te oswa ki pral nan lekòl nan Boston.

 

Rana Kannan


Rana Kannan, Managing Director

Kòm Direktè Jeneral, Rana sipèvize operasyon yo nan Boston School Finder pandan l ap jere tou devlopman pwosesis yo ak patenarya yo pou sitwèb Boston School Finder. Rana fè sa li posib pou asire ke sitwèb Boston School Finder a ede demokratize pwosesis chwa lekòl la epitou li bay sipò pou paran, fanmi ak patenè kominotè yo pou jwenn yon lekòl ki se bon chwa pou timoun yo a.

Anvan wòl li nan Boston School Finder, Rana te travay kòm Manadjè Responsab Pwogram Patenarya Estratejik nan Salsify, yon nouvo konpayi nan komès elektwonik nan Boston ki fèk kòmanse. Pandan karyè li, Rana te travay nan òganizasyon ni nan sektè prive ni sektè edikatif, li sipòte elèv ak fanmi nan Boston ak ozalantou li. Rana anvan sa te anseye epi gide ekip sèvis pou elèv ki gradye nan Roxbury Prep Charter School, li te antrene ekip lidèchip lekòl la epi te dirije aplikasyon pwogram entèvansyon akademik yo nan Phoenix Charter Academy Network.

Rana viv ak fanmi li nan Boston epi gen de (2) timoun ki ale oswa prale nan lekòl nan Boston.

 

Keiko Zoll


Keiko Zoll, Manadjè Maketing

Kòm Manadjè Maketing, Keiko devlope estrateji maketing ak kontni pou Boston School Finder ak mwayen kominikasyon li yo. Li travay pou devlope sansibilizasyon ak patisipasyon nan kontni Boston School Finder, espesyalman pou fanmi nan Boston yo ke listwa montre ki pa byen sèvi.

Anvan li te rejwenn Boston School Finder, Keiko te travay nan plizyè sektè, tankou edikasyon siperyè, òganizasyon san bi fè pwofi, antrepriz debitan, ak mak konsomatè ki fokis sou fanmi. Kòm yon pwofesyonèl maketing dijital ak kominikasyon, pasyon li se kreye kontni atravè istwa ki chita sou defans. 

Keivo ap viv avèk mari li ak pitit gason li nan North Shore epi li angaje nan ekite edikatif pou tout elèv ak fanmi nan Boston yo.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la