Tradiksyon sit entènèt nou an: Pwosesis ak Tan

Tradiksyon sit entènèt nou an: Pwosesis ak Tan

Aprann plis sou pwosesis tradiksyon nou an ak tan san rete nou an anba a.

 

Yon pati nan sa ki fè Boston yon vil tèlman espesyal se divèsite li. Moun ki soti nan tout monn nan rele Boston "Lakay," ki vle di ke lang nan tout monn nan pale isit la! Boston School Finder egziste pou ede chak fanmi nan Boston jwenn yon lekòl apwopriye pou timoun yo a - kèlkeswa lang natif natal yo.

Navige nan pwosesis enskripsyon lekòl yo kreye konfizyon. Se poutèt sa nou tradui sit entènèt nou an nan uit lang: Arab, Chinwa, Angle, Kreyòl Ayisyen, Pòtigè, Somali, Espayòl ak Vyètnamyen.

Nou jwenn fyète nou nan travay di anpil avèk patnè tradiksyon nou an pou bay tradiksyon ki egzak pou tout kontni sit entènèt nou an. Pou asire presizyon, nou pèmèt yon fenèt 48 èdtan apati moman nouvo kontni an afiche jiskaske li tradui nèt. Akòz sa, ou ka wè gen kèk paj oswa seksyon ki sèlman gen yon pati ki tradui nan nenpòt ki moman. Lè ou wè se sèlman yon pati ki tradui, sa ta vle di ke kontni patikilye sa a nouvo e nou nan pwosesis pou tradui li. Si ou tcheke nan 48 èdtan apre sa, li ta dwe gentan tradui nèt. Si se pa sa, tanpri fè nou konnen sa!

Swiv nou sou rezo sosyal yo epi enskri pou bilten enfòmasyon nou an pou ka rete ajou konsènan tan tradiksyon an!

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la