Resous pou Aprantisaj Lakay pandan Kowonaviris (COVID-19) la

 

Gouvènè Massachusetts la bay lòd pou tout lekòl piblik ak prive rete fèmen pou rès ane lekòl 2019-2020 an  pou ralanti simayman COVID-19, maladi nouvo kowonaviris la bay la. N ap rasanble resous pou aprantisaj lakay pou fanmi yo pou ankadre ou ak edikasyon pitit ou yo pandan tan sa a. N ap mete paj sa a ajou san rete.

 

Tab de Matyè:

 

Si ou bezwen aksè lakay ou sou entènèt la:

 

Si ou bezwen yon òdinatè:

 

Si pitit ou a gen yon IEP ak/oswa lòt bezwen edikasyon espesyal:

 • Depatman Edikasyon Primè ak Segondè Massachusetts (DESE) te konpile yon Resous ak Bwat zouti pou Fanmi pou fanmi ki gen timoun ki gen bezwen edikasyon espesyal. Resous sa a se disponib 17 nan lang ki isit la yo.
 • Boston Public Schools (BPS) kreye yon paj resous espesyalman pou bezwen Edikasyon Espesyal isit la .
 • Konsèy Massachusetts pou Timoun Eksepsyonèl la (Massachusetts Council for Exceptional Children, MCEC) kreye yon dosye resous ouvè pou anseyan yo nan Massachusetts pou yo kapab twoke resous edikatif. N ankouraje pwofesè ansèyman jeneral ak ansèyman espesyal yo pou yo fè echanj resous nan fowòm sou entènèt sa a. Pou fasilite itilizasyon an, MCEC kreye dosye endividyèl pa nivo ane, depi pou jadendanfan rive nan segondè.
 • Massachusetts Families Organizing for Change (MAFOC) òganize MatchUs, yon founisè anseyan/sèvis konèks nan kominote a ak èd pou fanmi pou soutni elèv nou yo (ak fanmi yo!) ki gen andikap/IEP/bezwen ankadreman pandan tan distans sosyal sa a. Si w bezwen ankadreman pou IEP lakay, tanpri ranpli fòmilè sa a anliy (disponib nan lang angle ak panyòl) pou yo jwenn yon moun nan MAFOC pou ou.
 • Entni.org rasanble plizyè resous itil pou fanmi yo .
 • Oklahoma Parents Center elabore yon gid yon paj ki gen Konsèy pou Pran yo pou Rankont Vityèl sou IEP (fichye PDF la disponib nan lang angle sèlman).

 

Si pitit ou a se yon Elèv k Ap Aprann Lang Angle (ELL):

 • Boston Public Schools (BPS) kreye yon paj resous espesyalman pou ankadreman elèv k ap aprann lang angle isit la .
 • The New Teacher Project (TNTP) ofri yon dokiman PDF ki gen resous pou ankadre elèv k ap aprann lang angle, sa gen ladan konsèy, zouti teknolojik, ak resous pou kontinye alfabetizasyon ak devlopman lang pou elèv ki pale plizyè lang sa gen ladan fèy travay pou enprime, avèk oubyen san nesesite pou gen yon granmoun la pou ede fè travay la, ak kijan pou jwenn resous sa yo.
 • Khan Academy: Disponib nan 40 lang, Khan Academy ap eksplike paran yo ak anseyan yo jan pou yo sèvi ak resous yo pandan aprantisaj a distans la. Khan Academy se yon resous gratis pou elèv, pwofesè, ak paran ki gen yon bibliyotèk leson ki kouvri jadendanfan jiska matematik, gramè, syans, ak listwa premye ane inivèsite yo, plis kou AP, preparasyon pou SAT, ak plis bagay toujou.
 • ColorinColorado : Sit entènèt bileng sa a rasanble resous pou anseyan yo ak fanmi elèv k ap aprann angle yo.
 • Duolingo: Pou elèv yo pratike konvèsasyon angle.
 • Immigrant Connections: Sòti nan kannal YouTube rive nan gid referans nan plizyè lang, sit la fè yon lis resous konplè pou ede elèv k ap aprann lang angle yo ak paran imigran yo ankadre edikasyon lakay tanporè pitit yo.
 • Listenwise: Li ede konpreyansyon tande gras a istwa ak dokimantè nan lang angle, etid sosyal, ak syans. Abònman an gratis epi li gen ladan ankadreman pou elèv k ap aprann angle.
 • Newsela: Abònman dijital gratis pou lang angle, etid sosyal, ak syans epi li ede aprantisaj sosyo-emosyonèl ak elèv k ap aprann angle.

 

Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè (Department of Elementary and Secondary Education, DESE)

DESE, ajans eta a ki sipèvize edikasyon nan Massachusetts, rasanble yon lis konplè resous ki òganize pa sijè (Lang Angle, Matematik, STEM, Lèza, elatriye), epitou resous pou ELL ak soutyen ansèyman espesyal.

 

Sant Aprantisaj a Distans WGBH la

DESE ak estasyon televizyon piblik WGBH la mete tèt ansanm pou pote resous pedagojik pou elèv yo ak fanmi yo gras a pwogram televizyon ak resous dijital sou PBS LearningMedia . Resous yo disponib pa nivo ane epitou pa koleksyon matyè epi yo respekte estanda yo pou edikasyon nasyonal ak eta. Resous sa yo gen ladan videyo, leson konplè, ak lòt aktivite:

 

Pwogram espesyal aprantisaj a distans ki annakò ak resous PBS LearningMedia yo pral pase sou WORLD CHANNEL nan televizyon depi nan lendi rive nan vandredi ant 12:00 PM ak 5:00 PM chak jou lasemèn.

 • Ou kapab jwenn WGBH WORLD sou kannal televizyon sa yo: Comcast 956, FiOS 473, RCN 94, Cox 807, ak Charter 181.
 • Klike isit la pou wè orè toulejou pwogramasyon aprantisaj a distans k ap pase nan televizyon an.

 

Boston Public Schools (BPS)

Liy telefòn pou ede fanmi

 • BPS ap rete fèmen pandan ane eskolè 2019 - 20 la akòz pandemi kowonaviris la. Ou ka jwenn resous ak dènye enfòmasyon ki nan distri a lè w rele liy asistans BPS la nan 617 - 635 - 8873, lendi jiska vandredi, 9 AM a 5 PM.

Sit Wèb pou Aprantisaj Lakay pa Lekòl

Resous pou Aprantisaj Lakay pa Ane

BPS TV

 • BPS prezante pwogram sou Boston Neighborhood Network Community TV. Videyo yo disponib an dirèk sou sit wèb la epi sou demann pou gade pi ta.
 • Direktè Rejyonal Ansèyman Brenda Cassellius prezante "Good Night Scholars" chak swa pou li avivwa pou timoun yo anvan y al kouche a 7:30 PM avèk envite espesyal.

Saldeklas ak Aplikasyon Anliy

 

Bibliyotèk Piblik Boston an (Boston Public Library, BPL)

Tanpri pran nòt: tout sikisal BPL yo fèmen kounye a. BPL ofri yon kantite resous sou entènèt pou lektè tout laj. Sèl sa w bezwen pou jwenn sèvis sa yo se yon Kat Bibliyotèk BPL; Kat Bibliyotèk BPL la gratis pou tout rezidan Massachusetts.

 

Boston After School ak Beyond

Boston Beyond rasanble resous pou anrichisman ak aprantisaj lakay nan rezo li an ki gen plis pase 300 pwogram. Resous yo fèt pou lòt pwogram sèvi avèk yo epi pou pou elèv yo ak fanmi yo jwenn aksè dirèkteman.

 

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la