Exam Schools & the Independent School Entrance Exam (ISEE) Resource Guide

 

Gid sa se yon rezime lekòl egzamen yo pou elèv yo ak fanmi yo ki aktyèlman nan 6yèm oswa 8yèm ane pandan ane lekòl 2019-2020 an. 

Important 2019 Exam School Update: ISEE Exam Registration Deadline EXTENDED

  • BPS has extended online registration for BPS 6th grade students only; you can register your BPS 6th grader online here until 5 PM, Friday, Oct. 11.
  • The ISEE exam—the FREE test required for application to one of Boston’s three exam schools—will take place on Thursday, Nov. 7 in school for all BPS 6th graders.
  • All other eligible students—non-BPS 6th graders and all BPS and non-BPS 8th and 9th graders—may register on-site for the ISEE exam on Saturday, Nov. 23 at Boston Latin Academy, beginning at 8 AM.
  • Here’s a list of what students who register for the ISEE on-site must bring with them.
  • You can also text “EXAM” to 33777 to register right from your phone.

Telechaje Lis Verifikasyon Lekòl Egzamen ak Kalandriye Tès ISEE nou an pou ane lekòl aktyèl la.

 

Kisa Lekòl Egzamen yo ye?

Lekòl Piblik Boston (BPS) yo gen twa "lekòl egzamen" pou elèv ki nan klas 7yèm–12yèm. Lekòl egzamen Boston yo se:Boston Latin School, Boston Latin Academy, ak John D. O'Bryant School of Mathematics and Science. (Lòt zòn nan peyi a ka refere ak kalite lekòl sa yo kòm “lekòl eman.”) Se nòt elèv la ak pèfòmans li nan yon tès estandadize ki detèmine antre nan lekòl egzamen sa yo. 

 

Kijan pou mwen chwazi nan ki lekòl egzamen mwen vle ale?

Lekòl egzamen yo aksepte elèv k ap antre nan klas 7yèm ak yon lòt gwoup elèv ki nan klas 9yèm. O'Bryant School aksepte yon ti kantite elèv k ap antre nan klas 10yèm. Ou ka aprann plis sou lekòl egzamen yo isit la nan BPS ak lè ou gade pwofil chak lekòl egzamen isit la sou sitwèb nou an:

Admisyon nan lekòl egzamen yo baze sou nòt admisyon elèv la ki fèt ak: 

  • Nòt Mwayèn (GPA) 

  • Nòt nan Tès ISEE 

Se GPA (Nòt Mwayèn) yon elèv ki detèmine 50 pousan nòt admisyon li pandan ke se nòt tès nan Egzamen Dantre Lekòl Endepandan (ISEE) yo, yon egzamen nasyonal estandadize ki detèmine lòt 50 pousan nòt admisyon li.

Nou rekòmande pou ou vizite nenpòt lekòl ke w ap panse pou ale ladann. Ou ka jwenn Lis verifikasyon pou vizit nan lekòl nou an isit la

 

Kiyès ki kalifye pou aplike ak patisipe nan lekòl egzamen yo?

Tout sa annapre yo dwe se laverite:

  1. Elèv yo dwe enskri aktyèlman nan 6yèm, 8yèm oswa 9yèm ane (O'Bryant sèlman) pou aplike; ak 

  2. Elèv yo dwe rete nan vil Boston. Prèv sou kote li rete obligatwa pou elèv ki pa fè pati Lekòl Piblik Boston yo nan moman an. 

 

Kisa ISEE a ye? 

Egzamen Dantre Lekòl Endepandan (ISEE) an se yon tès nasyonal, estandadize ke yon òganizasyon ki rele Educational Records Bureau (ERB) kreye. BPS itilize tès sa pou detèmine admisyon nan youn nan twa lekòl egzamen li yo. ISEE gratis pou tout elèv ki kalifye ki rete nan vil Boston. Elèv yo ki enterese patisipe nan youn nan lekòl egzamen Boston yo dwe pran ISEE a pou yo ka aplike. Nou ankouraje anpil pou prepare pou egzamen an.

Tès la kwonometre epi gen ladann kat seksyon chwa miltip nan lang Angle ak matematik. Gen kat vèsyon ISEE, baze sou gwoup klas la; tès nivo entèmedyè a itilize pou kandida lekòl egzamen yo k ap antre nan 7yèm ane epi tès nivo siperyè a pou kandida lekòl egzamen yo k ap antre nan 9yèm ak 10yèm ane.

Boston School Finder rekòmande tout elèv ki enterese nan klas 6yèm, 8yèm ak 9yèm pou yo enskri ak pran ISEE a pou ogmante opsyon chwa lekòl yo pou klas 7yèm rive 12yèm.

 

Kilè elèv yo pran ISEE a?

Lekòl Piblik Boston yo pral chanje fason yo bay ISEE a nan otòn 2019 la. Anvan sa, ISEE a te bay sèlman nan wikenn. Apati ane lekòl 2019-2020 an, elèv klas 6yèm ane aktyèl yo pral gen opòtinite pou pran ISEE a nan lekòl yo a, pandan jounen lekòl nan mwa novanm lan. Tout elèv 6yèm ki pa fè pati BPS ak tout elèv 8yèm ak 9yèm yo ka pran ISEE a pandan yon samdi nan mwa novanm nan. Elèv yo ki pa kapab pran li nan samdi akoz kwayans relijye yo ka pran tès la pandan y ap bay li espesyalman yon dimanch nan mwa novanm nan. (Gade lis verifikasyon ak kalandriye nou an pou jwenn dat egzak yo.)

Apre tès la, tout elèv yo pral resevwa yon rapò nòt endividyèl sou tès ISEE a ke y ap voye nan adrès lakay yo pa lapòs nan mwa desanm.

 

Elèv mwen an gen yon IEP ak/oswa bezwen sèvis ELL. Èske li ka toujou pran ISEE a?

Wi. Elèv yo ki gen andikap ak/oswa konpetans limite nan Angle ka kalifye pou resevwa aranjman sa ki ap pèmèt yo patisipe totalman nan yon sitiyasyon tès. Paran yo dwe mande aranjman tès yo alavans anvan dat limit enskripsyon ISEE a lè yo itilize Fòm Demann pou Aranjman pou Tès la, ki disponib isit la sou sitwèb BPS la oswa lè yo ranpli fòm enskripsyon sou papye a nan bilten ISEE a.

Pou enfòmasyon konplè sou jan pou mande aranjman pou tès pou timoun ou an, tanpri ale sou sitwèb BPS la.

 

Kilè ak kijan pou mwen enskri pou ISEE a

Ou ka swa enskri sou entènèt pou ISEE a oswa ranpli yon fòm enskripsyon sou fòma papye. Ou ka enskri sou entènèt nan www.bostonpublicschools.org/exam, Fòm enskripsyon sou fòma papye a, ansanm ak bilten enfòmasyon ISEE a, yo disponib nan lekòl timoun ou an, nan tout Bibliyotèk Piblik Boston yo, nan tout Sant Dakèy BPS yo, epi yo disponib isit la pou telechaje ak enprime lakay.

Klike isit la pou enskri nan tès ISEE 2019 la. Dat limit pou enskri a se vandredi, 20 sept 2019.

 

Kijan yon elèv dwe prepare pou ISEE a?

Gen anpil fason pou prepare pou tès la, sa gen ladann:

Gid Sa pou atann nan ISEE a

Responsab ISEE, Educational Records Bureau (ERB) yo, gen yon gid konplè pou ede moun k ap pran tès yo pi byen konprann fòma jeneral tès la, enstriksyon nan tès la, kalite kesyon nan tès la, ak fèy repons lan. Gid sa gen ladann tou yon tès pratik. 

Sa pou Atann nan ISEE a ka telechaje gratis sou sitwèb ERB a. Kopi papye yo disponib pou achte pou $20 nan ERB. Kopi papye yo disponib tou nan chak nan kat Sant Dakèy distri a epi ou ka prete yo tou nan bibliyotèk lokal ou a. Sa pou Atann nan ISEE a disponib tou kòm yon sitwèb entèraktif gratis nan ERB.

 

Pwogram preparasyon tès: Inisyativ Lekòl Egzamen

Inisyativ Lekòl Egzamen (Exam School Initiative, SEI) an fè efò pou ogmante divèsite nan twa lekòl egzamen Boston yo. Pwogram nan itilize pwofesè sètifye nan matematik ak ELA (Lang Angle) Lekòl Piblik Boston yo pou ede elèv yo prepare pou Egzamen Dantre nan Lekòl Endepandan (ISEE) nan mwa novanm. Pwogram anyèl ki te fèt nan Boston Latin School la dire de (2) semèn nan mwa out la epi gen kou ratrapaj pou otòn nan semèn yo ki vini anvan egzamen ISEE a. Tanpri ale sou sitwèb BPS la pou plis enfòmasyon sou ESI a.

 

The Steppingstone Academy

The Steppingstone Academy prepare elèv ki motive ak ki pa byen sèvi pou jwenn akseptasyon epi reyisi nan pi gwo lekòl egzamen endepandan, katolik ak piblik yo nan tout zòn Boston. Pou kalifye, aplikan yo dwe rete nan vil Boston epi dwe nan klas katriyèm oswa senkyèm ane nan moman an. Aprann plis sou jan pou aplike pou pwogram preparasyon gratis sa sou sitwèb The Steppingstone Academy an.

 

Opsyon preparasyon anplis pou ISEE

Tou depann de lekòl timoun ou an fè pati, lekòl ou a ka ofri pwòp kou pa yo pou preparasyon pou ISEE. Genyen tou anpil opsyon prive, pou peye ki egziste, men sonje ke kou prive sa yo pou preparasyon pou tès la ka koute chè. Ou ka jwenn sèvis prive pou preparasyon pou tès ISEE a lè ou chèche sou Google pou "Preparasyon pou Tès ISEE nan Boston

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la