Bwat Resous pou Fanmi sou Kowonaviris (COVID-19)

 

Nan Boston School Finder, nou rekonèt nou nan tan san presedan poutèt kominote nou yo dwe adapte ak chanjman radikal nan fason n abitye viv yo pou eseye redui simayman COVID-19, maladi kowonaviris la bay la. Misyon nou an te toujou konsantre sou enfòmasyon santralize fanmi yo kapab konprann fasilman — epi sa pa chanje menm anfas pandemi kowonaviris la.

We are compiling resources for families to support you during this time. This page will be continuously updated.

 • Dènye fwa nou mete paj sa a ajou se te a 12:00 PM nan dat 21 avril 2020.

 

Tab de Matyè

 

Ki kote yo ka resevwa Coronavirus COVID 19 Updates nan Boston, Massachusetts


Nouvèl Jeneral sou Kowonaviris (COVID-19)

Nouvèl sou Kowonaviris COV19 Vil Boston pote pou ou Vil Boston

Men sa ou dwe konnen sou maladi kowonaviris (COVID-19) la nan Vil Boston. .

 • Voye tèks BOSCOVID pou 99-411 pou resevwa alèt pa tèks nan lang angle nan men vil la.
 • Tèks sa yo disponib kounye a nan sis lang. Pou resevwa tèks sa yo nan yon lòt lang, voye mo sa yo pa tèks pou 99-411:
  • BOSEspanol for Spanish
  • BOSKreyol for Haitian Creole
  • BOSFracais for French
  • BOSKriolu for Cape Verdean Creole
  • BOSPortugues for Portuguese
  • BOSSoomali for Somali
  • BOSChi for Simplified Chinese
  • BOSbilAraby for Arabic
  • BOSViet for Vietnamese
  • BOSRus for Russian

Nouvèl sou Kowonaviris COV19 Massachusetts pote pou ou Depatman Sante Piblik Massachusetts la (Massachusetts Department of Public Health, DPH)

Men Enfòmasyon sou Epidemi Maladi Kowonaviris 2019 (COVID-19) la eta Massachusetts pote pou ou.

 • Voye tèks COVIDMA pou 888-777 pou resevwa alèt pa tèks nan lang angle nan men eta a.
 • Text COVIDMAESP to 888-777 for text alerts in Spanish.

 

Nouvèl sou Kowonaviris COV19 Sant Etazini yo pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (United States Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pote pou ou Sant Etazini yo pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi (U.S. Centers for Disease Control & Prevention, CDC)

Men sa ou dwe konnen sou Kowonaviris (COVID-19) nan Etazini.

 • You can also visit www.coronavirus.gov for additional updates and answers to common questions.

 

Coronavirus COVID 19 Resous Sipò kritik pou Fanmi nan Boston


Kisa pou w fè si w bezwen asistans medikal pandan yon epidemi COVID 19 nan Boston Si w bezwen èd medikal:

Si w gen yon kadijans medikal, rele 9-1-1.

 • Pou tout lòt pwoblèm medikal, rele doktè w. Si w panse ou te an kontak ak COVID-19 epi w vin gen lafyèv ak sentòm, tankou tous oswa difikilte respire, rele pwofesyonèl medikal ou a pou l ba w konsèy medikal.
 • Massachusetts has partnered with a company called Buoy Health to create an online COVID-19 Symptom Checker tool. Access the Online Symptom Checker Tool for free in English and Spanish.
 • Read more about What To Do if You Are Sick from the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) website.

 

Kisa pou w fè si w bezwen manje pandan epidemi COVID 19 nan Boston Si w bezwen manje:

Lekòl Piblik Boston yo ap kontinye bay timoun manje maten ak repa midi gratis pou tout timoun Boston ; ou pa bezwen gen yon timoun nan lekòl BPS pou jwenn manje sa yo. Lokal yo ap louvri Lendi - Vandredi de 8 : 30 AM a 11 : 30 AM nan lekòl yo ki nan lis isit la.

 • Visit the Free Breakfast & Lunch Locations page for a list of BPS schools were meals can be picked up.
 • BPS Meal Site Locations WILL be open during April Vacation Week, from Monday, Apr. 20 to Friday, Apr. 24, from 8:30 AM to 11:30 AM each day. 
   

Vil Boston, an kolaborasyon avèk Project Bread, YMCA nan Greater Boston, Boston Centers for Youth and Families, ak lòt òganizasyon kominotè, pral bay manje gratis pou tout timoun ak adolesan nan divès kote ak lè toupatou nan Vil la.

  Si ou bezwen resous manje anplis:

  • Tanpri kontakte Pwogram Manje a Sous Sous manje a nan ( 800 ) 645 - 8333 .
    

  Kisa pou w fè si w bezwen asistans finansye pandan yon epidemi COVID 19 nan Boston Si ou bezwen asistans finansye:

  Union Capital Boston

  Si ou bezwen sipò finansye akòz Coronavirus la (COVID- 19 ) swa poutèt fèmen lekòl yo oswa salè ki pèdi, Union Capital Boston ap ofri sipò finansye sou fòm kat kado UCB Visa. Union Capital Boston ap bay lòd pou kat kado Visa nan Vandredi, 20 mas epi pran 7 - 10 jou yo rive. Yo pral divize kantite lajan an sou chak kat respire ki baze sou kantite lajan ki leve soti vivan.

   

  IRS Economic Impact Payments

  The U.S. Internal Revenue Service (IRS) has started sending out Economic Impact Payments in the amount of $1,200 for individuals who are single filers and $2,400 for filers who are married filing jointly. In addition, they are eligible for an additional $500 per qualifying child.

   

  what to do if you need help with housing during Boston COVID-19 coronavirus  If you need help with housing:

  The City of Boston has compiled substantial resources and relief efforts whether you own a home, pay rent, or are experiencing homelessness during the COVID-19 crisis. 

   

  Kisa pou w fè si w bezwen swen pou timoun pandan yon epidemi COVID 19 nan Boston Si w bezwen gadri:

  Gouvènè Massachusetts la bay lòd pou TOUT pwogram gadri nan sant ak nan kad familyal fèmen jiska 29 jen 2020. 

  Gen Pwogram Gadri Dijans Egzante ki disponib, men tanpri li rekòmandasyon ki pi ba yo:

  • Pwogram Gadri Djans ki Egzante: Pa kontakte ankenn pwogram gadri dijans sòf si w bezwen sekou yon gadri dijans pou w depoze pitit ou. Priyorite a dwe paregzanp pou moun ki se travayè nan domèn medikal, travayè esansyèl eta a ak sèvis sosyal, travayè medikal k ap travay avèk pasyan COVID-19, anplwaye makèt, pèsonèl entèvansyon dijans, fòs de lòd, transpò ak travayè enfrastrikti, travayè sanitasyon, fanmi ki annafè ak DCF, ak fanmi ki rete nan refij.
  • Pou ralanti pwopagasyon kowonaviris la, tout fanmi yo ta dwe kenbe timoun yo nan anviwònman swen gwoup la nan pi gwo limit posib. Pwogram Swen Ijans pou Timoun yo se pou lè tout lòt anviwònman ki pa gwoup yo fin itilize epi fanmi yo pa gen lòt opsyon.
  • Ou ka jwenn yon lis gadri dijans pou depoze timoun isit la . (Tanpri pran nòt: lis sa a se pou tout eta Massachusetts la, pa sèlman Boston.) N ap kontinye mete lis sa a ajou amezi gen plis pwogram ki apwouve. Paran yo ap responsab kontakte chak pwogram endividyèl.
  • Pou jwenn plis enfòmasyon, tanpri ale sou paj wèb Rekòmandasyon pou Ka Ijans Depatman Edikasyon ak Swen Jèn Timoun Massachusetts la (Massachusetts Department of Early Education and Care).
    

  Kisa pou w fè si w pèdi travay ou akòz kowonaviris covid19 Si w pèdi travay ou:

  Kisa pou w fè si w bezwen transpò pandan yon epidemi COVID 19 nan Boston Si w bezwen transpò:

  • Gen deranjman nan sèvis la poutèt COVID-19 nan transpò piblik nan Vil Boston. Ale sou sit wèb MBTA a pou dènye alèt ak nouvèl sou sèvis la.
    

  Kisa pou w fè si w pa gen papye epi ou bezwen èd pandan entèvansyon poutèt kowonaviris covid19 laSi w se imigran oswa ou pa gen papye:

  Ou gen yon kesyon?

  Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la