Kontakte Nou

 

Pou nenpòt kesyon jeneral ou genyen oswa pou rive jwenn pèsonèl Boston School Finder a, voye yon imèl bay  contact@bostonschoolfinder.org.

Si ou ta renmen rekòmande nenpòt mizajou sou paj pwofil lekòl ou a, voye yon imèl bay report@bostonschoolfinder.org epi ajoute non lekòl ou a ak kontni ki ta dwe mete ajou a.

Se ekip divèsifye e angaje paran anbasadè yo ki gen òganizasyon ki pa gen objektif fè pwofi k ap sipòte yo ki ap jere Boston School Finder. Paran ak responsab legal sa yo ap viv nan plizyè katye nan Boston epi yo enskri timoun yo nan lekòl BPS, piblik endepandan ak METCO yo.

Ou ka kontakte Paran anbasadè yo nan parentambassadors@bostonschoolfinder.org nenpòt kilè ou gen kesyon sou pwosesis enskripsyon nan lekòl la oswa sou Boston School Finder. Nou isit la pou ede ou jwenn lekòl ki bon pou ou a epi pou ka konprann kijan pou enskri nan lekòl sa a.

Shellina Semexant, Lidè ekip paran anbasadè

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen

Narcisa Araujo

Lang li pale: angle, kap vèdyen, pòtigè, espayòl

Maisha Harley

Lang li pale: Angle

Soraya Harley

Lang li pale: Angle

Shamilia Lloyd

Lang li pale: Angle

Lumina Mathurin

Lang li pale: angle, panyòl

Lisa Melara

Lang li pale: angle, panyòl, vyetnamyen

Mariam Mohamed

Lang li pale: angle, somali

Elizabeth Neely

Lang li pale: Angle

Aliesha Porcena

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen, panyòl

Shirley Porcena

Lang li pale: angle, kreyòl ayisyen

Keren Sanchez

Lang li pale: angle, panyòl

Huong Vu

Lang li pale: angle, vyetnamyen

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la