Kisa Fanmi Yo Dwe Konnen Sou Demann Admisyon nan Lekòl Katolik yo

Kisa Fanmi Yo Dwe Konnen Sou Demann Admisyon nan Lekòl Katolik yo

Nou te pale ak Dtè. Peter F. Folan, Prezidan Catholic Memorial School; Claire Cassidy, Chèf Etablisman Saint John School; ak Elaine Fazekas, Direktè Maketing ak Kominikasyon nan Ursuline Academy pou aprann plis sou sa fanmi yo ta dwe konnen sou opsyon yo pou lekòl katolik yo nan Boston.

Poukisa fanmi Boston yo ta ka konsidere yon edikasyon lekòl katolik pou pitit yo?

FOLAN: Lekòl katolik yo ofri yon pwogram akademik egzijan, pedagoji inovatè, aprantisaj pratik, ak pwofondè espirityèl ki transfòme kè ak lespri elèv yo.

CASSIDY: Yon kourikoulòm akademik solid ak egzijan nan tout klas yo, ak klas pi piti sa ki bay yon elèv plis chans pou pwofesè yo pale avèk li endividyèlman e pi souvan. Yon edikasyon ki baze sou lafwa pèmèt yon timoun pwogrese akademikman tou epi konprann Relijyon li an plis li gras a enstriksyon dirèk ak patisipasyon nan Mès.

FAZEKAS: Fanmi Boston yo ta dwe konsidere yon edikasyon lekòl katolik pou pitit yo pou plizyè rezon.  Premyèman, lekòl katolik yo tradisyonèlman ofri yon eksperyans akademik trè fò ki annakò avèk angajman katolik la nan lafwa ak rezon.  Nan Ursuline, yo aksepte 100% elèv nou yo kolèj katran, e gen anpil ki ale nan kolèj ak inivèsite ki pi bon yo nan peyi a. Dezyèmman, ale nan yon lekòl ki anrasinen nan lafwa fè elèv yo pi byen apresye objektif lavi a epi sa ba yo yon sans entegrite ak kouraj pou simonte obstak lavi a. Twazyèmman,  filozofi lekòl katolik la mete nan premye plas lanmou pou pwochen an ak vokasyon Kretyen an pou li ede lòt moun. Nan Ursuline, n ap viv vokasyon sa a nan pratik Serviam, deviz lekòl la.

Pale nou de lekòl ou a.

FOLAN: Catholic Memorial se yon lekòl pou ti gason sèlman k ap sèvi klas 7yèm jiska 12yèm ane. Lekòl nou an prepare elèv li yo pou yon mond plen nouvo defi, manje melanj, ak pwoblèm konplèks. Nou anseye elèv nou yo pou yo apresye diferans, panse kritikman epi ak kreyativite, poze kesyon enpòtan, epi kominike klè. 

Poutèt yo konprann valè relasyon, elèv nou yo sèvi tout kominote yo avèk senpati ak konpasyon. Kòm yon lekòl ki konprann ti gason, nou fè aprantisaj pratik, rezoud pwoblèm mond reyèl la, ankouraje konviksyon moral, epi ba yo konfyans pou yo viv lavi yo toutbon.

CASSIDY: Saint John School se yon lekòl PreK jiska 8yèm ane ki bloti nan kè North End. Depi plis pase 126 ane n ap sèvi fanmi ki soti nan plis pase 25 kominote nan Boston ak zòn ki antoure li yo. Nou se yon lekòl kote Lafwa ak Ekselans Akademik rankontre nan yon kourikoulòm egzijan. 

FAZEKAS: Ursuline Academy se yon lekòl katolik endepandan pou jèn fi nan klas 7yèm-12yèm, ki chita nan Dedham, MA, sèlman a kèk minit distans de West Roxbury ak Roslindale.  Kourikoulòm konplè nou an garanti elèv yo ap soti kòm ekriven fò, moun ki pale yon fason konvenkan, ak pansè ki fè analiz; pifò kou nou ofri yo omwen nan nivo avanse.  Plonje nan yon anviwònman ankourajman ak lafwa epi avèk sipò enfatigab pwofesè yo, elèv yo soti kòm fanm ki gen entegrite ki angaje nan kominote yo avèk objektif ak prezans. 

Avèk apeprè 380 elèv, Ursuline gran ase pou li pouse elèv yo fè efò, men li piti ase pou nou konnen yo—epi ak yon ekolaj ki mwens pase mwatye sa sèten lekòl endepandan mande, yon edikasyon nan Ursuline gen plis valè lontan pase lajan li koute.

Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Katolik Boston


Èske w oblije katolik pou w ale nan yon lekòl katolik?

FOLAN: Lekòl nou yo te toujou, e ap kontinye, akeyi elèv tout relijyon nan tradisyon entelektyèl katolik la. Tradisyon entelektyèl katolik la aksepte lafwa ak larezon e li chèche laverite nan tout bagay. Nou ankouraje elèv katolik yo pou yo aksepte sakreman yo nan lavi lekòl yo ak apre sa. 

Gras a inisyativ sèvis nou yo epi atravè yon lantiy jistis sosyal, lekòl katolik yo souvan akeyi jèn yo nan pi gwo kesyon sou lafwa ak ansèyman sosyal katolik. Lè elèv nou yo rankontre ak pale dirèkteman ak manm majinalize yo nan sosyete a, lavi yo ak opinyon yo sou mond lan vin elaji, sa ki ba yo chans kiltive yon kè ki gen konpasyon ak lanmou toutbon. Konsa, elèv nou yo anchaje ak pale pou chanjman sistèm nan pou byen tout moun.

Kijan pwosesis demann admisyon nan lekòl katolik yo ye?

FOLAN: Chak lekòl antre nan yon pwosesis pou konprann nèt pwen fò chak elèv endividyèl ak domèn kote li bezwen fè pwogrè yo. Rekòmandasyon, nòt, redaksyon, entèvyou, ak tès, yo tout fè pati dosye evalyasyon ki sèvi an pou konn sa ki bon pou yon kandida. Jwenn yon konpreyansyon konplemantè se yon bagay ki esansyèl pou ni fanmi an ni lekòl la. 

CASSIDY: Fanmi ki enterese nan demann admisyon dwe ale sou sit entènèt nou an epi telechaje yon fòmilè demann admisyon. Nòmalman pifò moun fè demann admisyon ant mwa oktòb ak mas. Ou pa gen pou peye anyen pou fè demann admsiyon nan lekòl nou an. Lè fanmi yo fin ranpli demann admisyon yo an y ap gen pou bay yon kopi batistè pitit yo a, tout relve nòt akademik anvan yo, sa gen ladan done egzamen nòmalize yo.  

FAZEKAS: Pwosesis demann admisyon an nan lekòl katolik yo varye selon lekòl la.  Nan Ursuline, dat limit nòmal la pou demann admisyon se nan sezon otòn nan, men nou konsidere demann admisyon pandan tout ane a si gen plas ki disponib. Nou itilize yon sistèm ki rele Ravenna kòm pòtay admisyon nou.  Lè fanmi yo fin kreye epi mete sou pye kont demann admisyon yo an, Ravenna ap gide ou nan chak etap nan pwosesis demann admisyon an, soti nan soumèt nòt tès antre, deklarasyon elèv la ak yon paran, relve nòt, ak fè aranjman pou entèvyou ak yon manm nan pèsonèl admisyon an. Frè demann admisyon an nan Ursuline se $50 e gen egzansyon ki disponib.

Èske elèv yo dwe fè tès oswa egzamen espesyal pou yo antre nan yon lekòl katolik? 

FAZEKAS: Chak lekòl katolik gen pwòp kondisyon pa li pou tès antre.  Nou konseye pou w ale sou sit entènèt chak lekòl pou konnen ki tès antre yo egzije. Kondisyon yo pou tès la gen dwa diferan tou selon nivo klas la. An jeneral, gen tès pou pratike ki disponib soti nan diferan konpayi tès yo. Chak tès gen yon frè ki varye tou.  Gen egzanpsyon ki disponib epi ou ka jwenn yo lè ou kontakte lekòl kote w ap fè demann admisyon an.

Èske gen èd finansye ki disponib pou kouvri ekolaj ak frè lekòl katolik la?

FOLAN: Chak lekòl ap travay pou ofri opòtinite finansye ak aksè a yon trè bon edikasyon kèlkeswa kapasite yon moun pou peye. Chak lekòl sèvi ak yon platfòm oswa pwosesis sou entènèt ki rasanble dokiman finansye k ap sèvi yo, sa ki pi enpòtan deklarasyon taks ki bay yon konpreyansyon konplè sou kapasite finansye yon fanmi. 

CASSIDY: Fanmi yo dwe te ale nan Saint John School pandan yon ane antye anvan yo kalifye pou mande èd finansye. Yo ka mande èd pase pa FACTS oswa Fondasyon Lekòl Katolik (Catholic Schools Foundation). 

FAZEKAS: Nan Ursuline, nou egzije pou yo fè demann èd finansye pase pa FACTS.com. Èd finansye a distribye baze sou bezwen finansye. Pou ranpli yon demann èd finansye, paran yo dwe bay dokiman W2 ak 1040.

Si yon elèv gen IEP, èske li ka ale nan yon lekòl katolik?

FOLAN: Wi. Lekòl katolik yo ofri angajman akademik kalite siperyè ki aksepte elèv ki gen divès estil aprantisaj. Menm si lekòl yo pa gen obligasyon pou yo satisfè tout aspè yo nan yon IEP y ap fè tout efò yo kapab pou ofri aranjman rezonab nan pwogram akademik yo depi sa posib.

Èske lekòl katolik yo ofri sèvis sipò pou elèv k ap aprann lang angle, tankou kou entansif abrite oswa ansèyman apa?

Sèvis sipò pou elèv k ap aprann lang angle yo varye selon lekòl la; touletwa dirijan nou te pale avèk yo te rekòmande pou ou kontakte chak lekòl pou chèche konnen ki sèvis yo ofri.

Kijan pou Fè Demann Admisyon nan Lekòl Katolik Boston


Èske w oblije rete nan vil, nan minisipalite, oswa nan katye kote yon lekòl katolik ye pou ou ka ale nan lekòl sa a?

FOLAN: Lekòl katolik yo gen yon divèsite jewografik rich ki ajoute pwofondè nan kò etidyan an. Lekòl katolik yo fyè dèske yo ofri elèv ki soti nan diferan minisipalite chans antre nan pwogram akademik siperyè yo a. Pa gen okenn kondisyon rezidans ki nesesè pou ale nan yon lekòl katolik.

CASSIDY: Nan St. John's, nou pran elèv soti nan plis pase 25 kominote nan vil Boston ak zòn ki antoure li yo.

FAZEKAS: Nan Ursuline Academy, elèv nou yo soti nan apeprè 50 diferan vil ak kominote.

Èske yo ofri transpò pou ale nan lekòl katolik yo?

FAZEKAS: Lekòl katolik yo abityèlman ofri transpò sòti nan zòn an patikilye.  Pri a ak disponiblite a varye de lekòl an lekòl. 

Kijan lekòl katolik yo jere COVID-19? Èske yo ofri modèl aprantisaj an pèsòn, a distans, oswa ibrid?

FOLAN: Lekòl katolik yo te pran devan nan ofri aprantisaj an pèsòn, ibrid, ak a distans depi nan kòmansman pandemi an. Kòm rezo, nou fyè dèske nou ajil epi adapte fasil pou pi byen sèvi bezwen elèv nou yo ak fanmi yo. Nou egzekite nan yon nivo siperyè nan nouvo nòmal sa a e nou pral egzekite ankò nan pwochen nòmal la. 

CASSIDY: Nou prevwa pratik nou genyen an plas yo kounye a, pou pwoteje kominote lekòl nou an, ap an plas pou Otòn 2021. Sa gen ladan lave men souvan, sèvi avèk dezenfektan pou men, kenbe distans sosyal ak mete mask. Anplis de sa, tout timoun ki malad dwe rete lakay yo epi fè tès epi tout timoun yo dwe fè tès lè yo fin vwayaje andeyò eta a.  Nou gen yon pwogram eLearning disponib pou tout elèv ki pa ka patisipe nan  aprantisaj an pèsòn oswa ki bezwen rete an karantèn.

FAZEKAS: Apati de janvye 2021, Ursuline Academy ap ofri yon modèl ansèyman ibrid, ak elèv yo nan lekòl la de jou pa semèn.  Elèv yo ka patisipe nan yon modèl konplètman a distans si yo bezwen sa.  Lekòl katolik yo, pami yo Ursuline, ap suiv rekòmandasyon otorite sanitè yo sou pwotokòl COVID. Yo aplike itilizasyon mask ak distans sosyal pandan tout jounen lekòl la, epi elèv yo dwe ranpli yon kesyonnè sou sante yo chak jou.

Pou aprann plis sou chak nan lekòl sa yo nou prezante nan piblikasyon sa a, ale sou paj Pwofil Lekòl yo pi ba a:

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la