Kijan pou w enskri alavans pou Lekòl Piblik Boston (BPS) yo

 

Lekòl Piblik Boston yo ofri pre-enskripsyon nan mwa desanm anvan enskripsyon priyoritè a kòmanse nan mwa janvye. Pwosesis pre-enskripsyon an pèmèt ou ranpli pifò fòmalite enskripsyon BPS ou yo sou entènèt, tankou ranpli enfòmasyon sou pitit ou a ak klase lekòl ou yo. 

Tanpri sonje: akòz pandemi ki genyen kounye a, tout Sant Dakèy BPS yo fèmen pwovizwaman pou piblik la.
 

Kilè mwen ka fè pre-enskripsyon timoun mwen an(yo) pou BPS?

Pre-enskripsyon BPS la louvri sou entènèt apati lendi 21 desanm 2020.
 

Kijan pou mwen fè pre-enskripsyon sou entènèt?

1. Rasanble dokiman yo mande yo kòm prèv rezidans.

Tout Sant Dakèy BPS yo fèmen tanporèman pou piblik la akòz pandemi an. Sepandan, w ap kapab telechaje dokiman verifikasyon rezidans yo mande ou yo sou entènèt nan pwosesis pre-enskripsyon sa a.

Telechaje TOUT dokiman sa yo:

 • Ak nesans orijinal timoun nan, fòmilè I-94, oswa paspò; EPI
 • Dosye vaksinasyon ajou timoun lan; ak
 • Pyès idantite paran/responsab la ki gen foto.
   

Telechaje DE nan dokiman sa yo: Remak: dokiman yo pa ka sòti nan menm liy nan lis ki pi ba a:

 • Bòdwo sèvis piblik (pa ka dlo oswa telefòn selilè) ki gen dat nan dènye 60 jou yo
 • Kontra lwaye aktyèl, akò seksyon 8 oswa Afidavit Rezidans BPS
 • Papye pwopriyete, peman ipotèk ki gen dat nan entèval dènye 60 jou yo oswa bòdwo taks pwopriyete nan ane pase
 • Deklarasyon bankè oswa kat kredi ki gen dat nan entèval dènye 60 jou yo
 • Fòm W2 ki gen dat nan entèval ane pase a oswa fich peman ki gen dat nan entèval 60 jou pase yo.
 • Lèt ki soti nan ajans gouvènman apwouve ki gen dat nan entèval 60 jou
   

2. Ale sou Dekouvri BPS sou entènèt

Glise desann anba sou sitwèb la epi klike lyen ki di "Pre-enskripsyon" an. L ap mennen ou sou Pòtay sou Entènèt Sistèm Enfòmasyon Elèv BPS la.
 

3. Kreye kont sou entènèt ou.

Nan paj ki vin apre a, suiv lyen ki di: "Ou bezwen pre-enskri pou BPS? Klike la epi chwazi 1ye opsyon an." Suiv enstriksyon yo pou kreye yon kont sou entènèt.
 

4. Konekte sou Pòtay Sistèm Enfòmasyon sou Elèv BPS la , yo rele li tou "SIS" oswa "Aspen."

Lè ou fin konekte, ranpli fòmilè pre-enskripsyon ou an sou entènèt. Antre enfòmasyon ou kòm paran/moun k ap okipe timoun nan ansanm ak enfòmasyon sou pitit ou a(yo). W ap klase lekòl ou yo epitou w ap gen posibilite telechaje dokiman verifikasyon rezidans ou nan moman sa a.

Ou kapab jwenn enstriksyon detaye sou kijan pou w pre-enskri sou entènèt isit la nan lang angle. 
 

4. Pran randevou pou pale ak yon espesyalis enskripsyon Sant Dakèy la nan telefòn.

Menm si ou te pre-enskri, ou dwe pale kanmenm ak yon espesyalis enskripsyon Sant Dakèy la pou fini enskripsyon w lan nan lekòl la. Pran randevou pa telefòn ou an isit la sou entènèt. Lè w ap rezève koutfil ou a sou entènèt, ou gen posibilite mande randevou nan lang natif natal ou si sa nesesè. 

Si ou gen kesyon, tanpri kontakte Sèvis Dakèy BPS yo nan 617-635-9010.

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la