Kijan pou w enskri alavans pou Lekòl Piblik Boston (BPS) yo

 

Lekòl Piblik Boston yo ofri pre-enskripsyon nan mwa desanm anvan enskripsyon priyoritè a kòmanse nan mwa janvye. Pwosesis pre-enskripsyon an pèmèt ou fini fòmalite enskripsyon BPS sou entènèt tankou ranpli enfòmasyon timoun ou an ak klase lekòl ou yo. 

Ou toujou genyen pou vizite yon Sant Dakèy an pèsòn pou fini verifikasyon rezidans ou an menm si ou enskri deja.
 

Kilè mwen ka fè pre-enskripsyon timoun mwen an(yo) pou BPS?

Pre-enskripsyon BPS la louvri sou entènèt apati lendi 16 desanm 2019.
 

Kijan pou mwen fè pre-enskripsyon sou entènèt?

1. Ale sou Dekouvri BPS sou entènèt

Glise desann anba sou sitwèb la epi klike lyen ki di "Pre-enskripsyon". L ap voye ou sou Pòtay sou Entènèt Sistèm Enfòmasyon Elèv BPS la

2. Kreye kont sou entènèt ou.

Nan pwochen paj la, swiv lyen ki di:"Ou bezwen pre-enskri pou BPS? Klike la epi chwazi 1ye opsyon an." Swiv enstriksyon yo pou kreye yon kont sou entènèt.

3. Konekte nan Pòtal Fanmi BPS .

Yon fwa ou konekte, ranpli fòm pre-enskripsyon ou an sou entènèt. Antre enfòmasyon ou kòm paran/moun kap bay swen ansanm ak enfòmasyon timoun ou an(yo). W ap klase lekòl ou yo nan moman sa tou.

4. Pran randevou nan Sant Dakèy ou a.

Menm si ou te pre-anrejistre, ou dwe toujou ale nan yon Sant Dakèy an pèsòn pou konplete verifikasyon rezidans ou. Diminye tan datant Sant Dakèy la ak pran yon randevou pou Sant Dakèy la sou entènèt davans.  

5. Pote dokiman obligatwa ou yo nan randevou Sant Dakèy ou a.

Pote TOUT dokiman sa yo:

 • Batistè orijinal timoun lan, fòm I- 94 oswa paspò
  Dosye vaksinasyon ajou timoun nan
  Idantifikasyon foto paran/responsab legal
   

Pote DE nan dokiman sa yo; atik yo pa ka soti nan menm kategori a:

 • Bòdwo sèvis piblik (pa ka dlo oswa telefòn selilè) ki gen dat nan dènye 60 jou yo
 • Kontra lwaye aktyèl, akò seksyon 8 oswa Afidavit Rezidans BPS
 • Papye pwopriyete, peman ipotèk ki gen dat nan entèval dènye 60 jou yo oswa bòdwo taks pwopriyete nan ane pase
 • Deklarasyon bankè oswa kat kredi ki gen dat nan entèval dènye 60 jou yo
 • Fòm W2 ki gen dat nan entèval ane pase a oswa fich peman ki gen dat nan entèval 60 jou pase yo.
 • Lèt ki soti nan ajans gouvènman apwouve ki gen dat nan entèval 60 jou
Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la