Gid Resous Lekòl Pakou Premye Sik Segondè yo nan Boston Public Schools

 

Kisa yo rele Pakou Premye Sik Segondè (Middle School Pathways)?

Pou elèv ki nan pwogram edikasyon jeneral yo, chak lekòl elemantè BPS konekte ak yon lekòl premye sik segondè oswa ak yon lekòl K-8yèm. Yo rele sa lekòl "pakou" (pathway). Gen yon sèl lekòl dezyèm sik segondè ki se yon lekòl pakou: Lyon High School se yon pakou garanti pou elèv ki nan Lyon K-8 School .
 

Èske pitit mwen an oblije ale nan lekòl pakou li an?

Elèv yo pa oblije ale nan pakou lekòl premye sik segondè yo a. Sepandan, pakou lekòl premye sik segondè yo bay elèv elemantè yo yon plas garanti nan yon lekòl premye sik segondè an patikilye.
 

Kijan pou mwen enskri nan lekòl pakou mwen an?

Nan mwa janvye chak ane, elèv elemantè ki nan ane tèminal yo (dènye ane yo ka ale nan lekòl yo ye kounye a) ap resevwa yon lèt ki konfime lekòl pakou premye sik segondè yo a. Fanmi yo gen de opsyon lè sa a:

  1. Si ou vle pitit ou a ale nan lekòl pakou yo ba li an: ou pa bezwen fè anyen. Y ap otomatikman enskri pitit ou a ak mete l nan lekòl pakou li an.

  2. Si ou vle pou pitit ou a enskri nan yon lòt lekòl BPS: ou dwe kontakte Sèvis Dakèy yo epi patisipe nan pwosesis enskripsyon an pou yo chwazi yon lòt lekòl BPS.

 

Lis Pakou Premye Sik Segondè yo pou Ane Lekòl 2021-2022 a.


Kat Santye Premye Sik Segondè

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la