Gwo Chanjman nan Admisyon nan Lekòl ki Fè Egzamen Dantre yo Ane Sa a: Asiste yon Seyans Enfòmasyon Vityèl

Orè Seyans Enfròmasyon Vityèl sou Admisyon nan Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo pou Otòn 2020 an

Pandan dènye 25 ane yo, Boston Public Schools te sèvi avèk Egzamen Dantre nan Lekòl Endepandan an (Independent School Entrance Exam, ISEE) nan kad kritè admisyon li yo nan twa lekòl ki fè egzamen dantre li yo. Depi fevriye 2020, kreyatè tès ISEE a koupe relasyon yo avèk BPS epi ISEE a p ap sèvi ankò pou admisyon nan lekòl ki gen egzamen dantre. 

Nan mwa oktòb 2020, Komite Lekòl Boston an (Boston School Committee) te vote pou sispann tanporèman itilizasyon yon nouvo tès nòmalize pandan ane lekòl 2020-2021 an pou admisyon pandan Otòn 2021 an nan twa lekòl ki gen egzamen dantre yo. 

Enfòmasyon sou Admisyon pou Kandida yo pou Otòn 2021

Elèv yo ka kalifye pou fè pati kandida yo pou lekòl ki gen egzamen dantre yo baze sou youn nan de kritè sa yo:

 1. Satisfè oswa Depase Atant yo nan MCAS ELA ak Matematik yo pou 2019, oswa
 2. Te fè mwayèn GPA omwen B pandan de premye peryòd yo nan Ane Lekòl 2019-2020 an.
   

Y ap voye envitasyon pou chak nan lekòl ki gen egzamen dantre yo pou elèv ki fè pati kandida yo gras a de metòd:

 1. Premye 20% plas yo nan chak lekòl ki gen egzamen dantre pral rezève pou elèv ki klase pi wo yo nan tout vil la baze sou GPA.
 2. Y ap distribye rès 80% envitasyon yo gras a yon konbinezon GPA ak kòd postal lakay elèv yo, avèk repatisyon sa a:
  • Chak kòd postal nan vil la pral resevwa yon kantite plas ki pwopòsyonèl ak pousantaj timoun ki gen laj lekòl ki rete nan kòd postal sa a
  • Elèv ki nan chak kòd postal pral resevwa envitasyon baze sou GPA yo, kòmanse ak GPA ki pi wo a.
    

Seyans Enfòmasyon Vityèl sou Lekòl ki Gen Egzamen Dantre yo

Pou ede fanmi yo ak elèv yo konprann pi byen kijan nouvo pwosesis admisyon sa a ap mache pou admisyon pou otòn 2021 an, BPS ap òganize yon seri de seyans enfòmasyon sou lekòl ki fè egzamen dantre yo. Seyans sa yo ap fèt sou entènèt sou Zoom epi yo gratis. Ou pa bezwen enskri alavans.

(Ou pa ka ale nan ankenn nan dat ki anba yo? Klike la a pou gade yon seyans enfòmasyon sou lekòl ki fè egzamen dantre ki te deja anrejistre.)

Vandredi 4 desanm – 4:30 - 6:00 PM
Entèpretasyon nan lang Arab, Kapvèdyen, Kantonè, ak Somalyen
Klike isit la pou patisipe pase pa lyen Zoom nan
 
Madi 8 desanm – 5:00 - 6:30 PM
Entèpretasyon an Kantonè ak Mandaren
Klike isit la pou patisipe pase pa lyen Zoom nan

Mèkredi 9 desanm – 3:15 - 4:15 PM 
Entèpretasyon an Kreyòl Ayisyen
Klike isit la pou patisipe pase pa lyen Zoom nan

Mèkredi 9 desanm – 5:30 - 7:00 PM 
Entèpretasyon an Mandaren, Kantonè, Panyòl ak Pòtigè. 
Klike isit la pou patisipe pase pa lyen Zoom nan

Vandredi 11 desanm – 5:00 - 6:30 PM 
Entèpretasyon an Kapvèdyen, Franse, Kreyòl Ayisyen, ak Vyetnamyen. 
Klike isit la pou patisipe pase pa lyen Zoom nan

Ou gen yon kesyon?

Ekspè nou yo pral ba w bon jan enfòmasyon pou jwenn pi bon lekòl la